Ποιοί είμαστε

Η Τεχνική εταιρεία MATRIX ιδρύθηκε το 1995 με έδρα την Ν.Ιωνία Αττικής.
Για περισσότερα από δεκατρία χρόνια η δραστηριότητά της  επεκτείνεται στον ευρύτερο νομό Αττικής και εξελίσσεται σε τέσσερεις παράλληλα ορίζοντες : τις «άδειες λειτουργίας-πυρασφαλείας-περιβαλλοντικών όρων», τον «πυροσβεστικό εξοπλισμό», τις «πόρτες πυρασφαλείας», και τα «συστήματα πυρανίχνευσης».

Στόχος του έργου της εταιρείας, ήταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους σε υπηρεσίες και προιόντα που προστατεύουν την Ζωή, την Περιουσία, την Λειτουργία της επιχείρησής του. Η επιτυχής υλοποιήση αυτού του στόχου  βασιζόταν πάντα στο τρίπτυχο : Ποιότητα, Συνέπεια, Ασφάλεια.

Με αυτές τις προυποθέσεις η εταιρεία ΜATRIX στελεχωμένη με Διπλωματούχους  Μηχανικούς, ξεκινά το 1995 την Οργάνωση, Έγκριση και έκδοση Αδειών Λειτουργίας, Μελετών Πυροπροστασίας και Μελετών Περιβαλλοντικών Όρων σε Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές  Μονάδες και Χώρους Συνάθροισης Κοινού, έχοντας πλήρη επίγνωση και συνέπεια απέναντι στους Νόμους του Υπουργείου Βιομηχανίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος.

Ένα χρόνο αργότερα η Τεχνική εταιρεία ΜATRIX επεκτείνει την δραστηριότητά της σε ένα δεύτερο ορίζοντα, τo  εμπόριο και  έλεγχο πυροσβεστικού εξοπλισμού.
Η εισαγωγή της στο χώρο της Πυρασφάλειας πραγματοποιείται με άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, με την οποία διενεργεί  Έλεγχο, Συντήρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων, ενώ σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52/Β/2005) και 17230/671 (Φ.Ε.Κ. 1218/Β/01.09.2005), παίρνει από τον Ελεγκτικό Φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Πιστοποιητικό  Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργείας Αναγνωρισμένης Εταιρείας Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων. Επιπροσθέτως το προσωπικό το οποίο εκτελεί τις προαναφερόμενες εργασίες των πυροσβεστήρων, έχει αξιολογηθεί θεωρητικά και τεχνικά από τον Φορέα Πιστοποίησης προκειμένου να κριθεί κατάλληλο ως Αρμόδιο Άτομο για τον Έλεγχο, Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων και να κατέχει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επάρκειας.

Η εταιρεία MATRIX προσπαθώντας συνεχώς να ισχυροποιήσει την θέση της, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της σε προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, επεκτείνει την εμβέλεια της δραστηριότητάς της αφενός στις Πόρτες Πυρασφαλείας και αφετέρου στα Συστήματα Πυρανίχνευσης καθώς και την εγκατάσταση αυτών..

Μία διαρκή αναπτυξιακή πορεία, μία συνεχή διεύρυνση των παραγωγικών της δυνατοτήτων και μία ευελιξία στις μελέτες και τον εξοπλισμό πυρασφαλείας είναι η γραφική παράσταση της Τεχνικής εταιρείας MATRIX, με προοπτική οι άξονες που την αποτελούν να επεκτείνονται σταθερά και αποδοτικά.

Links & πληροφορίες