Μελέτες - πιστοποιητικά πυροπροστασίας

1. Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων (επαγγελματικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) αρμοδιότητας Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας (Ν.3962/2011 & Ν.4014/2011)

Πλήρης φάκελος ή επιμέρους μελέτες:

• Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
• Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
• Μελέτες Πυροπροστασίας και έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας

2. Αδειοδότηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμοί αυτοκινήτων, πλυντήρια-λιπαντήρια, συνεργεία) αρμοδιότητας Διευθύνσεων Μεταφορών της Περιφέρειας (Π.Δ.118/2006, Π.Δ.455/76, Π.Δ.38/1996)

Πλήρης φάκελος ή επιμέρους μελέτες:

• Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
• Μελέτες Πυροπροστασίας και έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας
• Άδειες επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων

3. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας των Δήμων
(Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011)

4. Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων σε κάθε είδους επιχείρηση (Ν.3850/2010)

• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
• Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

5. Άδειες ιατρείων – οδοντιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων.

Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων (επαγγελματικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) αρμοδιότητας Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας (Ν.3962/2011 & Ν.4014/2011)
Πλήρης φάκελος ή επιμέρους μελέτες:

Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
  • Μελέτες Πυροπροστασίας και έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας

2. Αδειοδότηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμοί αυτοκινήτων, πλυντήρια-λιπαντήρια, συνεργεία) αρμοδιότητας Διευθύνσεων Μεταφορών της Περιφέρειας (Π.Δ.118/2006, Π.Δ.455/76, Π.Δ.38/1996)

Πλήρης φάκελος ή επιμέρους μελέτες:

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας

  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Μελέτες Πυροπροστασίας και έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας
  • Άδειες επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων

3. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας των Δήμων

(Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011)

4. Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων σε κάθε είδους επιχείρηση (Ν.3850/2010)

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

  • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

5. Άδειες ιατρείων – οδοντιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων.

Links & πληροφορίες