Τρόποι Κατάσβεσης Πυρκαγιών

Η επιτυχία της κατάσβεσης μιάς πυρκαγιάς θα επέλθει εάν με κάποιο τρόπο εξαλειφθεί ένας ή περισσότεροι των παραγόντων που την προκαλούν :

  •     Αφαίρεση της καύσιμης ύλης ή / και
  •     Μείωση ποσοτήτων θερμότητας ή / και
  •     Απομόνωση του αέρα (οξυγόνου) ή / και
  •     Συνδυασμό όλων των παραπάνω περιπτώσεων  ανάλογα της πυρκαγιάς, της κατάστασης που επικρατεί και των μέσων που χρησιμοποιούμε.


Μέσα Κατάσβεσης Πυρκαγιών

Τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες :

  • ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ και
  • ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε ένα διάγραμμα ώστε να γίνει κατανοητή η διάκριση των μέσων.

Links & πληροφορίες